Κάλυψις

Όλα είναι πλέον έτοιμα για να καλύψει ο ιερέας τα προσφερόμενα Δώρα. Ἐν πρώτοις προσφέρει θυμίαμα εἰς τὸν Θεὸν πρὸς εὐχαριστία καὶ εἰς τύπον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: «Θυμίαμά Σοι προσφέρομεν Χριστὲ ὁ Θεός, εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς, ὃ προσδεξάμενος εἰς τὸ ὑπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, ἀντικατάπεμψον ἡμῖν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Σου Πνεύματος». Λαμβάνει, στὴν συνέχεια, ἕνα από τα ἱερά σκεύη που ονομάζεται «αστέρας» και το τοποθετεί πάνω από τον άγιο Δίσκο (εκεί που είναι τοποθετημένος ο Αμνός και οι μερίδες). Η πράξη αυτή συμβολίζει τὸν ἀστέρα ποὺ στάθηκε πάνω ἀπὸ τὸ σπήλαιο τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ και τὴ δημιουργία τοῦ σύμπαντος ἀπὸ τὸ Θεό, καθὼς προανήγγειλαν οἱ Προφῆτες: «Τῷ λόγῳ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν» (Ψαλμ. 32.6).


5 from Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός on Vimeo.


Πάνω από τον ἀστέρα τοποθετεῖται ἕνα πρῶτο σταυροειδὲς κάλυμμα, με λόγους από τους  Ψαλμούς, που ὑπενθυμίζουν ότι ο Χριστός έλαβε σώμα και με τη Σάρκωση αυτή ενίκησε τον εχθρό του ανθρώπου: «ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο...»

Με ἕνα δεύτερο σταυροειδὴ ἰσομεγέθη (τοῦ πρώτου) κάλυμμα ο ἱερέας καλύπτει το άγιο Ποτήριο, υπενθυμίζοντας ότι ο Θεός προσέφερε στον άνθρωπο και την κτίση τις ευεργεσίες Του: «Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου Χριστέμ, καὶ τῆς αἰνέσεώς σου πλήρης ἡ γῆ». Τὰ δύο αὐτὰ ἰσομεγέθη καλύμματα συμβολίζουν τὰ βρεφικὰ καὶ ἐντάφια σπάργανα τοῦ Χριστοῦ.

Ἀκολουθεί η κάλυψη και των δύο ιερών Σκευών, του Δισκαρίου και του αγίου Ποτηρίου, με ένα τρίτο ὀρθογώνιο κάλυμμα που ονομάζεται «ἀήρ», δηλαδὴ ἀέρας. Η κάλυψη αυτή συνοδεύεται από τὴν εὐχὴ του ιερέα για να δεχθοῦν ὅλοι οι πιστοί την θεϊκή προστασία, τὴν ἐσωτερική εἰρήνη και το ἔλεος του Θεοῦ: «Σκέπασον ἡμᾶς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου· ἀποδίωξον ἀφ᾽ ἡμῶν πάντα ἐχθρὸν καὶ πολέμιον· εἰρήνευσον ἡμῶν τὴν ζωήν· Κύριε ἐλέησον ἡμᾶς καὶ τὸν κόσμον σου, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός».

Ἔχοντας πλέον καλύψει τα ιερά σκεύη, ο ιερέας θυμιᾶ ευλογώντας το Θεό. Η πράξη αυτή έχει την έννοια της προσφοράς στο Θεό του θυμιάματος ως ευχαριστίας και δοξολογίας για τις ευεργεσίες που προσέφερε στους ανθρώπους.

Ἡ προετοιμασία των Δώρων για τη θεία Λειτουργία βαίνει προς το τέλος της. Ο ιερέας αναπέμπει την τελική ευχή της Προθέσεως, στην οποία παρακαλεί το Θεό να δεχθεί τα προσφερόμενα Δώρα, νὰ ευλογήσει αυτούς που τα πρόσφεραν καθώς και αυτούς που μνημονεύθηκαν και να αξιώσει τον ίδιο να επιτελέσει τη θεία Λειτουργία κατά τρόπο ἄξιο, δηλαδή με καθαρότητα καρδιάς και συνειδήσεως. Ἐδῶ ολοκληρώνεται η Ακολουθία της Προσκομιδῆς. Ο ιερέας προσκυνά τα προσφερόμενα Δώρα και ευλογεί την Αγία Τριάδα.

Ἐν τέλει θυμιάζει ολόκληρο το ιερό Βήμα και τον χώρο εκτός του Βήματος, πράξη που δηλώνει την ιερότητα της θείας Λειτουργίας ποὺ θὰ ἀκολουθήσει, γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν οἱ πιστοὶ τὸν Κύριο, ὅπως υποδέχονταν οι αρχαίοι λαοί της Ανατολής τους Βασιλεῖς με ευωδιαστό λάδι.


Last modified: Tuesday, 5 November 2019, 2:08 PM