Η ένδυσις


Γνωρίζατε ότι:

Τα ιερά άμφια υπήρξαν εγγενές στοιχείο στην ιστορία της Εκκλησίας. Αρχικά οι λειτουργοί δεν φορούσαν ειδικά ενδύματα, κατά την τέλεση της χριστιανικής λατρείας. Η ένδυση του λειτουργού με ιερά άμφια, πριν την τέλεση της θείας λατρείας, δηλώνει τη μετάβαση από το κοσμικό στο ιερό.
Ο ιερέας φοράει το Ἐπιτραχήλιο, που συμβολίζει τον χείμαρρο της θείας χάριτος της ιεροσύνης, που έδωσε ο Θεός στον Ααρών, τον πρώτο ιερέα της Παλαιάς Διαθήκης και από τότε έως της συντελείας του αιώνος σε όσους το Άγιο Πνεύμα χειροτονεί:

«Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ ἐκχέων τὴν χάριν αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς ἱερεῖς αὐτοῦ· ὡς μῦρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τοῦ Ἀαρών, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ὤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ· πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Την χάρη αυτή της ιερωσύνης πρέπει με την ζώνη της επιμελείας των αρετών και του περιορισμού των παθών να την σφίγγει και συγκρατεί επάνω του. Αυτό υπενθυμίζει η  Ζώνη που δένει πάνω στο Επιτραχήλιο. Και ταυτόχρονα είναι μια ζώνη αγώνα: ο Θεός είναι που «έζωσε» με τη δύναμή Του τον ιερέα και του δίνει τη Χάρη να τελέσει τη Θεία Λειτουργία:

«Εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ περιζωννύων με δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μου· πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Έπειτα  φοράει τα Επιμανίκια που φανερώνουν ότι τα χέρια του είναι ευπρεπισμένα για την διακονία. Φορώντας το δεξιό, υπενθυμίζει τη δύναμη του Θεού, ενώ  το αριστερό τη δημιουργία του ανθρώπου ἀπὸ το Θεό:

«Ἡ δεξιά σου χεὶρ Κύριε δεδόξασται ἐν ἰσχύι, ἡ δεξιά σου χεὶρ Κύριε ἔθραυσεν ἐχθρούς, καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους· πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν», καί

«Αἱ χεῖρες σου ἐποίησάν με καὶ ἔπλασάν με· συνέτισόν με καὶ μαθήσομαι τὰς ἐντολάς σου· πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν»

Πάνω από όλα τα άμφια, φοράει το Φαιλόνιο που είναι το σύμβολο της θείας δικαιοσύνης και φανερώνει ότι ο ιερεύς πρέπει να είναι αργός ἀπὸ κάθε ανθρώπινη ενέργεια. Φορώντας το Φαιλόνιο, μιμείται το Χριστό, Εκείνον που εργάστηκε για την αληθινή δικαιοσύνη:

«Οἱ ἱερεῖς σου Κύριε ἐνδύσονται δικαιοσύνην καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλλιάσει ἀγαλλιάσονται· πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν»


Last modified: Friday, 11 September 2020, 11:02 AM